VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÉS FELTÉTELEK

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

The following Terms and Conditions apply to all transactions via our websites beehivemonitoring.com and any other websit eoperated by Beehive monitoring s.r.o. or its associated bodies corporate. (the “Website”) and your use of the Website itself. The Laws of Slovakia, Europe shall apply and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the Slovak Republic, Europe should any dispute arise. In these terms “we” and “our” refers to Beehive monitoring s.r.o, licencee of the beehivemonitioring brand, and Beehivemonitioring technology including HiveHeart® and HiveScale®, being a company incorporated and registered in Slovak Republic, whose registered office is at Nová cesta 740/44 925 23 Jelka, Slovakia. “You/you” and “Your/your” refers to any visitor to the Website, any user of the Website, or any purchaser of products from the shop.

Hu - A következő feltételek az összes, beehivemonitoring.com weboldalunkon és bármely más, a Beehive monitoring s.r.o. vagy társult szervei által működtetett weboldalon (a „Honlap”) kötött tranzakcióra, valamint a Honlap általános használatára vonatkoznak. Szlovákia, Európa törvényei általános érvényűek, és ha bármilyen vita merülne fel, Ön vállalja, hogy aláveti magát a Szlovák Köztársaságban, Európában található bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ezen feltételek alapján a „mi” és az „a mi” kifejezés vonatkozik úgy a Beehive monitoring s.r.o. cégre, mint a beehivemonitioring márka koncesszióra, valamint a Beehivemonitioring technológiára, beleértve a HiveHeart®-ot és a HiveScale®-t, ami a Szlovák Köztársaságban bejegyzett társaság, székhelye a Nová cesta 740 / 44 925 23 Jelka, Szlovákia. Az „Ön /ön” kifejezés a Honlap bármely látogatójára, felhasználójára vagy a boltból származó termékek bármely vásárlójára vonatkozik.

Orders, Order Acknowledgements and Contract

Hu – Rendelések, nyugtázás és szerződések


Price, Duties and Taxes

Hu – Árak, adók és kötelezettségek


Payment

Hu - Fizetés


Shipping

Hu - Szállítás


Risk and Title to the Goods

Hu – Kockázatok és a termékek tulajdonjoga


Problems upon Receipt

Hu - Kézhezvételkor felmerülő problémák


Cancellation of Orders and Refunds/ Returns

Hu – Rendelések visszavonása és visszatérítés/ visszaküldés


Unused Incorrect. Damaged or DefectiveGoods

Hu – Nem használt, téves, sérült, vagy hibás termékek

 


Return to sender (RTS) or delivery refused

Hu – Visszaküldés a feladónak, vagy kézbesítés megtagadása


Used Items

Hu – Használt termékek


Warranties and our liability

Hu – Garancia és felelősségeink


Process for returning goods

Hu – Termékek visszaküldése


Your liability

Hu – Az Ön felelősségei


Fraud, high risk or other customers

Hu – Csalás, magas kockázat és más ügyfelek


Force majeure

Hu – Vis major


Severance

Hu – Rendelkezés megszüntetése


General

Hu - Általános


Feedback

Hu - Visszajelzés


Right to alter terms and conditions

Hu – A feltételek megváltoztatásának joga

Orders, OrderAcknowledgements and Contract

Hu – Rendelések, nyugtázás és szerződések

Upon receipt of an order from you, and subject to acceptance of that Order by an Order Acknowledgement (which may be in the form of an invoice receipt), we agree to sell the Goods on and subject to these Terms and Conditions (“Contract”). An Order can be made by you online, in writing or verbally. An Order is accepted when payment of the price (including Shipping) is received in full in cleared funds into our nominated account. You should receive an Order Acknowledgement online or in writing (including by e-mail).

Hu - A megrendelés kézhezvételét követően, és amennyiben a megrendelést a megrendelés visszaigazolásával fogadjuk el (pl. számlanyomtatvány formájában), vállaljuk, hogy a megrendelt termékeket jelen Feltételeknek („Szerződés”) megfelelően árusítjuk. A megrendelést online, írásban vagy szóban is megteheti. A megrendelést akkor fogadjuk el, ha a teljes ár (beleértve a szállítást is) kifizetése elszámolt pénzeszközökben a kijelölt számlánkra megtörtént. A megrendelés nyugtázását online vagy írásban (e-mailt beleértve) kell megkapnia.


Previous dealings or correspondence between us shall not have any effect on the Contract and any trade custom and/or trade usage is superseded by these Terms and Conditions. If at anytime in relation to the supply of the Goods, you provide, refer to, submit or otherwise use terms and conditions other than these Terms and Conditions such terms and conditions will not form part of, or be in corporated into, the Contract.

Hu - Korábbi ügyletek vagy levelezés nem befolyásolják a Szerződést, és a jelen Általános Szerződési Feltételek minden kereskedelmi szokást és / vagy kereskedelmi felhasználást helyettesítenek. Ha Ön bármikor az áruk ellátásával kapcsolatban a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételeket nyújt, azokra hivatkozik, vagy más módon használja, azon szerződési feltételek nem képezik részét a szerződésnek, és nem tartoznak bele a szerződésbe.

Price, Duties and Taxes

Hu – Árak, felelősségek és adók

All prices are as specified on our price list in force on the Website at the time of the Order Acknowledgement.  Prices on the beehivemonitoring.com site are in EUR, unless otherwise specified
For Goods ordered from 
http://www.beehivemonitoring.com/ and delivered to an address in the EU the sale price includes SalesTax, customs and import duties.

Hu – Az árak a megrendelés-visszaigazolás időpontjában a Honlapon hatályban lévő árlistánkban vannak megadva. A beehivemonitoring.com weboldalon az árak Euróban vannak feltüntetve, hacsak másként nincs megadva. A http://www.beehivemonitoring.com/címen megrendelt, és az EU-ban található címre szállított termékek esetében az eladási ár tartalmazza a forgalmi adót, valamint a vám- és importadókat.

 

For all other Goods, the price excludes any goods and services tax, sales or use tax, value added tax or any with holding tax, customs duties (import or export or other foreign country taxes) (“Taxes”). You are responsible for all these Taxes.

Hu - Minden egyéb termék esetében az ár nem tartalmazza az áruk és szolgáltatások adóját, az értékesítési, használati, hozzáadottérték-, vagy forrásadót, vámokat (behozatali, kiviteli vagy egyéb külföldi adókat) („Adók”). Ön felelős ezekért az Adókért.

Payment

Hu - Fizetés

We shall been titled to payment for the Goods upon Order Acknowledgement.  Payment is due immediately upon Order Acknowledgement and can be made via our secure billing system. Simply choose your product and click the ‘add to cart’ button and you will be taken to our payment page. We use a payment processing system such as PayPal which takes payment directly from your bank a/c via your card details. The Shipping cost is added to the final price of the Goods. If you decide to cancel during the process, you will go to a cancellation page so you can be certain your Order is not proceeding. You do not have to have a PayPal account to make a transaction.

Hu – A termékek kifizetésére a megrendelés nyugtázásakor kerül sor. A fizetés a megrendelés nyugtázása után azonnal esedékes, és biztonságos számlázási rendszerünkön keresztül végezhető. Egyszerűen válassza ki a terméket, és kattintson a „Kosárba” gombra, ami a fizetési oldalunkra vezeti Önt. Olyan fizetési feldolgozó rendszert használunk, amely az összeget közvetlenül a bankszámlájáról veszi le bankkártyás adatai alapján. Ilyen például a PayPal. A szállítási költség hozzáadódik az áruk végső árához. Ha úgy dönt, hogy visszavonja a rendelési folyamatot, akkor egy visszavonási oldalra megy, így biztos lehet benne, hogy a rendelés nem folytatódik. A tranzakcióhoz nem szükséges PayPal-fiók.

 

 

 

 

Shipping

Hu - Szállítás

Unless specified otherwise in our Order Acknowledgement (for example, if you pay a shipping charge), the Price for the Goods is Ex Works (as per INCOTERMS  2010) at our factory location in Slovak Republic and shall exclude delivery and insurance costs charges and fees (“Shipping”), which will be calculated based on the nominated delivery location and added to the total amount due. We will make all reasonable efforts to have the Goods delivered to the address you specified in the Order. All promises of delivery represent ex-worksdates, rather than delivery-to-destination dates.

Hu - Hacsak megrendelés-visszaigazolásunk másként nem rendelkezik (például, ha szállítási díjat fizet), az ár az Ex Works (a INCOTERMS 2010 szerint) a szlovákiai gyárunkban található, és nem tartalmazza a szállítási és biztosítási költségeket és díjakat („Szállítás”), amely a megadott szállítási hely alapján kerül kiszámításra, és hozzáadódik a teljes esedékes összeghez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az megrendelt termékeket a rendelésben megadott címre szállítsuk. A kézbesítés minden ígérete a kézbesítési időpont helyett a gyártelepi időpontokat mutatja.

We may notify you of an increase in the price of Shipping after an Order Acknowledgement and prior to delivery of the Goods if the price increase results from an increase in our cost of Shipping. You may, upon the alteration of the price charged for the Shipping, cancel the Order within 7 days of notice of the change of price of Shipping.

Hu – Ha a termékeink ára a szállítási díjak emelkedése miatt megnő, a megrendelés visszaigazolása után és az áruk átadása előtt az áru szállítási díjának emelkedéséről értesíthetjük Önt. A szállítási díj megváltoztatása után a szállítási díj változásáról szóló értesítéstől számított 7 napon belül törölheti a megrendelését.

Risk and Title to the Goods

Hu – Kockázatok és a termékek tulajdonjoga

Legal and equitable title to the Goods will only be transferred to you upon receipt of cleared funds into our account for the full price of the Goods and any Shipping. Risk in the loss of or damage to Goods passes to  you upon shipment from our factory location (including all risks associated with loading or unloading) or upon title in the Goods passing to you, which ever is the earlier.

Hu - Az áruk jogszerű és méltányos tulajdonjoga csak akkor kerül át Önhöz, ha a megrendelt termékek teljes árának és bármely szállítási díj teljes összegének elszámolt pénzeszközök formájában, a számlánkra történő utalása megtörtént. Az áruk elvesztésének vagy károsodásának kockázata akár a gyár helyéről történő postázáskor (beleértve a berakodással vagy kirakodással kapcsolatos kockázatokat is), akár a termékek tulajdonjogának átruházásakor Önre hárul, annak függvényében, hogy melyik történik korábban.

Goods are sold directly to you, and are not for resale. Support and warranties are only available to you, our customer, and not to a third party who purchases goods from you. You may not use the Beehivemonitoring® brand, logo and product name in any promotion or sale material without our express permission.

Hu – A termékeket közvetlenül Önnek értékesítjük, és nem viszonteladásra szolgálnak. A támogatás és a garancia csak az Ön, ügyfelünk számára érvényes, és nem olyan harmadik félnek, aki Öntől vásárol. A kifejezett engedélyünk nélkül a Beehivemonitoring® márkát, logót vagy terméknevet semmilyen promóciós vagy értékesítési anyagban nem használhatja.

Problems upon Receipt

Hu – Kézhezvétel során felmerülő problémák

Please thoroughly inspect the Goods immediately upon receipt.
In the event that any items are lost or damaged during transit or have not arrived by the estimated delivery date, please contact us with your Order reference number. No claim for damage to or shortages of Goods may be made unless such claim is notified to us within 7 days of delivery.
No goods shall be returned for credit or adjustment without our prior written authorisation and receipt of an RMA (Return Material Authorisation) Number.

Hu - Kérjük, a kézhezvételt követően azonnal ellenőrizze az árut.

Abban az esetben, ha bármely termék elvész vagy megsérül a szállítás során, vagy nem érkezett meg a becsült szállítási határidőig, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a rendelési hivatkozási számával. A termékek károsodására vagy hiányára vonatkozó igényt csak akkor fogadjuk el, ha a kézbesítéstől számított 7 napon belül jelenti nekünk. Előzetes írásbeli engedélyünk és Visszaküldött termék engedély sorszám nélkül semmilyen árut nem lehet visszaküldeni visszafizetés, vagy javítás céljából.

 

Cancellation of Orders and Refunds/Returns

Hu – Rendelés visszavonása és visszatérítés/ visszaküldés

Cancellation within 10 days and before Order has been Shipped: 
Most items are now available in stock and often ship within days.  If you cancel your Order within 10 days and if the Order has not been shipped, we will refund the price and shipping costs minus a 5% fee for administration.

Hu – Rendelés visszavonása 10 napon belül és a megrendelés kiszállítása előtt:

A legtöbb termék most már raktáron áll rendelkezésre, és gyakran napokon belül megtörténik a postázás. Ha a megrendelést 10 napon belül és még a kiszállítás előtt visszavonja, visszatérítjük az árat és a szállítási költségeket, 5% adminisztrációs díjat leszámítva.

Cancellation more than 10 days after purchase: 
If you wish to cancel your Order more than 10 days after purchase and the item has not been shipped, a refund may be issued at our sole discretion and we may charge a cancellation fee of 10%

Hu – Rendelés visszavonása több, mint 10 nappal a vásárlás után:

Ha a megrendelését a vásárlás után több mint 10 nappal kívánja visszavonni, és a kiszállítás még nem történt meg, akkor a visszatérítést saját belátásunk szerint adhatjuk ki, és 10%-os lemondási díjat számolhatunk fel.

Cancellation/Return after your Order has been Shipped: 
If the Order has already been shipped, we may accept a return provided you contact us within 30 days of receiving the Order. The Goods must be returned unopened, in their original condition and fit for re-sale. We will charge a handling and restocking charge of 20% from the purchase price.

Hu – Rendelés visszavonása / visszaküldés a rendelés postázása után:

Ha a megrendelést már postáztuk, visszatérítést elfogadhatunk, amennyiben 30 napon belül kapcsolatba lép velünk. A termékeket bontatlanul, eredeti és újraértékesíthető állapotukban kell visszaküldeni. 20%  kezelési és újratöltési díjat számítunk fel a vételárból.

 We will not refund the cost of shipping the Order to you. You must pay the costs of returning the Order to us.

Hu - A rendelés szállítási költségeit nem térítjük vissza, és a a rendelés visszaszállításának költségeit Önnek kell kifizetnie.

Unused Incorrect, Damaged or Defective Goods.

Hu – Nem használt, téves, sérült, vagy hibás termékek

If you receive incorrect, damaged or defective Goods, please contact us within 7 days. All items must be returned to us within 30 days of delivery before a refund or replacement will be considered. You will be responsible for arranging return Shipping and any costs incurred for the return of the Goods shall be paid for by you. Upon receipt of the returned item, we will examine it and notify you via email whether you are entitled to a replacement or refund. In the case of faulty or incorrect Goods, we will either (at our discretion) repair and return the Goods, send you a replacement or issue a refund (which shalli nclude your cost of return shipping).

Hu - Ha téves, sérült, vagy hibás árut kap, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk 7 napon belül. Minden tételt a kézbesítéstől számított 30 napon belül vissza kell küldeni, csak ezután lehet szó visszatérítésről vagy cseréről. Ön felelős a visszaküldés megszervezéséért. A szállítási költségeket és az áruk visszaküldésével kapcsolatos minden költséget Önnek kell fizetnie. A visszaküldött tétel kézhezvételét követően megvizsgáljuk, és e-mailben értesítjük, hogy jogosult-e cserére vagy visszatérítésre. Hibás vagy téves áru esetén (saját belátásunknak megfelelően) megjavítjuk és visszaküldjük az árut, küldünk Önnek helyettesítőt, vagy visszafizetést adunk ki (ami nem tartalmazza a visszaküldési költségeket).

Return to Sender (RTS) or Delivery Refused

Hu – Visszaküldés a feladónak, vagy kézbesítés megtagadása

There will either be 15% restocking fee from the price or you will be charged re-delivery.

Hu – Vagy az árból számítunk fel 15% -os újratöltési díjat, vagy az újraküldést kell majd kifizetnie.

Used Items

Hu – Használt termékek

We do not accept returns of used or opened Goods due to local, national and international quarantine and customs laws regarding the shipping of used products. Goods which may have come into contact with bees, honey or is otherwise not in original condition cannot be returned. Please contact us if you have a warranty claim for Goods that have been opened or used.

Hu - A használt termékek szállítására vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi karantén- és vámjogszabályok miatt használt vagy megnyitott áruk visszaküldését nem fogadjuk el. A méhekkel, mézzel érintkező, vagy egyébként nem eredeti állapotban lévő termékeket nem lehet visszaküldeni. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha rendelkezik a nyitott vagy használt árukra vonatkozó jótállási igényével.

 

 

 

 

Warranties and Our Liability

Hu – Garancia és felelősségeink

We Warrant:
That all Goods are new, free from defects, of merchant able quality and conform to any specifications provided on our Website or in the Order Acknowledgement; 


Hu – A következőket garantáljuk:

Minden áru új, hibamentes, értékesíthető állapotban van, és a Honlapon vagy a Megbízási Nyilatkozatban megadott előírásoknak megfelel;

 

 

 

The Goods against defects of material or workmanship for a period of 30 days from the date delivered, when used within the designed conditions for which they were manufactured. For latent defects, we warrant the Goods for 12 months from the date delivered (“WarrantyPeriod”).

Hu - Hibás anyagból vagy kivitelezésből származó termékeinket a megrendelés időpontjától számított 30 napig, ha azokat a tervezett feltételeknek megfelelően használják. A lappangó hibák esetén az árut a kézbesítés időpontjától számított 12 hónapig garantáljuk („Garanciaidő”).

This warranty is limited to replacement of parts which we agree are defective in material or workmanship and does not extend to claims for labour, expenses and other Consequential Loss or damage occasioned by such defect when in use.

Hu - Ez a garancia csak olyan alkatrészek cseréjére korlátozódik, amelyek a mi belátásunk szerint anyag- vagy kivitelezésbeli hibával rendelkeznek, és nem terjed ki a munkára, költségekre és egyéb következményes veszteségekre vagy károkra, amelyek használat során felmerülő hibák miatt keletkeznek.


This warranty does not (without intending to create any category or limitation) cover defects or deficiencies in Goods caused by improper installation or maintenance of Goods or related components; deterioration by corrosion, erosion, fair wear and tear, irradiation, inappropriate use, inappropriate storage, negligence, accidental damage, use of undue force in operating the product or any cause of failure other than defects in material or workmanship.

Hu - Ez a garancia nem terjed ki (nem kívánunk semmilyen kategóriát vagy korlátozást létrehozni) az áruk vagy az azokhoz kapcsolódó alkatrészek helytelen telepítése vagy karbantartása által okozott hibákra vagy hiányosságokra; korrózióra, erózióra, tisztességes kopásra, sugárhatásokra, nem megfelelő használatra, nem megfelelő tárolásra, gondatlanságra, véletlen károsodásra, a termék üzemeltetése során indokolatlan erő alkalmazására, sem az anyag- vagy a gyártási hibákon kívül bármely más okra.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the European Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Hu - Termékeink olyan garanciákkal rendelkeznek, amelyek az európai fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem zárhatók ki. Önnek jogában áll egy jelentős meghibásodásért cserét vagy visszatérítést, és bármely más, ésszerűen előrelátható veszteségért vagy kárért kártérítést igényelni. Ugyanakkor Ön jogosult arra, hogy az áruk javítása vagy cseréje megtörténjen, ha az áru nem elfogadható minőségű, és a meghibásodás nem vezet végzetes meghibásodáshoz.

 

Process for returning Goods

Hu – Termékek visszaküldése

If for any reason you return Goods (cancellation, return of defective goods or warranty claim) you must follow this protocol in its entirety:

Hu - Ha bármilyen okból a termékek visszajuttatására kerül sor (rendelés visszavonása, hibás áru visszatérítése vagy garanciaigény), akkor a következő protokollt teljes egészében követnie kell:

A tőlünk email-ben kapott Visszaküldési címkét kell használnia.

Az áruk felvételét követően azonnal küldje el nekünk e-mailben a visszatérő küldemény részleteit, beleértve a nyomonkövetési számot, a szállító cég nevét és a küldemény elküldésének dátumát.

Ha ezt a protokollt nem követi, a visszaküldött termékek nem kapcsolhatók a fiókjához. Előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudjuk támogatni a visszaküldést, vagy ha mégis, kényszerítve leszünk az így felmerülő további díjakat levonni a visszatérítésből.

Az Ön felelősségei

Az Ön kötelessége, hogy biztosítsa, hogy az áruk használata megfeleljen a helyi vagy nemzeti jogszabályoknak, szabályzatoknak, törvényeknek, engedélyeknek, engedélyezési követelményeknek, regisztrációnak és / vagy a termékeinkkel hasonló termékekre vonatkozó egyéb korlátozásoknak, valamint a termékeinket a legnagyobb gondossággal és hozzáértéssel kezelnie.

Ön a törvény által megengedett legnagyobb mértékben vállalja a felelősséget az áru használatából eredő bármilyen sérülésért vagy károkért.A Szerződésben kifejezetten ellentétes rendelkezés kivételével minden, termékeinkkel kapcsolatos (akár közvetlen, akár egyéb) képviselet, garancia, feltétel és kikötés a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárásra kerül.

Ön egyetért azzal, hogy termékeink alkalmasságával kapcsolatos minden kérdésére választ kapott, és hogy nem igényel jelen vagy jövőbeni képviseletet a mi részünkről, akár a termékeink adott célra szolgáló alkalmasságáról, azok felszerelésének helyéről, akár bármilyen más, felhasználásukhoz szükséges lépésről legyen is szó.

- Ön megérti, hogy a méhészet speciális szakértelmet igényel, veszélyekkel jár, és gyakran szabályzatoknak van alávetve. Ön vállalja, hogy a szükséges oktatást és szakértelmet megszerzi, ugyanakkor biztonságosan, felelősségteljesen és az alkalmazandó jogszabályokkal és iránymutatásokkal összhangban jár el. A méhek tenyésztésével járó személyes felelősség elfogadásával vállalja, hogy megismerkedik a méhészet biztonsági szempontjaival, beleértve az Accredited First Aid által bemutatott bevezető információkat.

Ön abba is beleegyezik, hogy segítséget kér a helyi hatóságoktól, a szakemberektől vagy a legközelebbi méhészeti szövetségtől, ha a méhészethez kapcsolódó speciális segítséget igényel.

Minden Önnel (és az Ön nevében igénylő bármely féllel) szembeni kötelességünk a jótállási időszak lejártával véget ér, legyen az a szerződéssel összefüggésben felmerülő kárigény vagy kártérítés (beleértve a jogi költségeket is), garancia, szerződés, kártérítés (beleértve a gondatlanságot is), alulértékelés, méltányosság vagy egyéb. Minden, a specifikációnak nem megfelelő, hibásnak vagy hiányosnak minősülő termékeinkkel kapcsolatos felelősségünk (a) ezen áruk helyettesítésének költségeire, amint az ésszerűen megvalósítható, (b) azok javítására, vagy (c) az áruk számlázási árának visszafizetésére (vagy elengedésére) korlátozódik (a döntés jogát fenntartjuk).

A fizikai vagyon, vagy a termékfelelősségből eredő termékek elvesztésére vagy károsodására vonatkozó követelések esetén a felelősségünk a követelés időpontjában érvényben lévő termékszavatossági biztosítás feltételeire korlátozódik, és eseményenként vagy eseménysorozatonként legfeljebb 5 000 dollárig terjed.

Nem vagyunk felelősek sem a termékek szétszerelésével, eltávolításával, visszaküldésével vagy újratelepítésével kapcsolatos bármely költségért, sem a következményes veszteségekért, „következményes veszteség” alatt értendő bármilyen közvetett, különleges vagy következményes, termékeink miatti, vagy termékeink okozta  veszteség vagy kár. A közvetett, különleges vagy következményes veszteség vagy kár magában foglalja (akár közvetlenül, akár közvetetten): (a) a jövedelem, nyereség, termelés, szerződés, ügyfelek, üzleti lehetőségek vagy üzleti élet bármely részét; b) jóindulat vagy jó hírnév elvesztését; és/vagy (c) a szellemi tulajdon értékvesztését.

Csalás, magas kockázat és más ügyfelek

Fenntartjuk a jogot, hogy az Európai Unión kívülről származó megrendeléseket a csalás kockázata miatt visszautasítsuk. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy megtagadjuk a megrendeléseket a kereskedelmi megfelelés vagy a szellemi tulajdon védelme érdekében. Ön vállalja, hogy betartja a termékek és információk exportjára vonatkozó valamennyi törvényt, korlátozást és előírást.

Vis Major

Amíg és amennyiben a Szerződés teljesítésének elmulasztása nem a vis majort igénylő fél hibájából, hanem az igénylő erejét meghaladó körülmények miatt történik, egyik fél sem felelős a Szerződés teljesítésének elmulasztásáért.

Rendelkezések megszüntetése

- Ha a szerződés valamely rendelkezése nem lenne végrehajtható, az adott rendelkezést a szükségnek megfelelően kell módósítani. Ha a rendelkezés ilyen mértékben nem módosítható, akkor azt a Szerződés fennmaradó részének érvényességének és végrehajthatóságának megváltoztatása nélkül meg kell szüntetni.

Általános

Senkinek, aki nem részese jelen Rendelésnek, nem áll jogában érvényesíteni jelen Szerződés bármely rendelekezését.

Az 1986. évi Áruértékesítés törvénye (Bécsi Egyezmény) (Új-Dél-Wales) (és egyéb államok vagy területek, a Bécsi Egyezményre vonatkozó hasonló jogszabályai) nem vonatkozik erre a szerződésre.

Mindkét félnek kötelessége a Szerződésből eredő vitákat vagy követeléseket békés tárgyalások útján megoldani, mielőtt a vitát vagy követelést a törvény elé terjesztené.

Visszajelzés

Elsődleges célunk, hogy egy boldog vásárlási élményt biztosítsunk Önnek. Szeretnénk tudni, hogyan tehetjük ezt az élményt még kellemesebbé, ezért ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, tudni szeretnénk róla.

A feltételek megváltoztatásának joga

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen feltételeket időről időre értesítés nélkül megváltoztassuk.